Close

6. April 2018

Referat af årsmøde 7. marts 2018

Mødet blev afholdt i Aalborg, Det Gamle Rådhus, Gammeltorv
Fungerende formand, næstformand Lars Erik Hornemann, bød velkommen i det flotte gamle Rådhus i Aalborg.

Deltagere:
Lars Erik Hornemann (Svendborg kommune),  Holger Schou Rasmussen (Lolland kommune), Nuuradin Hussein (Aalborg kommune), Claus Toftegaard, Ewald Iversen, Michael Böss, Hans Jørgen Bertelsen (Morsø kommune), Ulla Margrethe Hansen, Henrik Westen-Jensen, Rainer Dannemare, Kurt Bennedsen, (Erhverv Norddanmark),  Jens Kruhøffer.  Til første del af årsmødet (frokost og oplæg) deltog desuden Morten Balle Hansen (Aalborg Universitet) og Martin Østergaard Carstensen (Danmark på Vippen).

 

Pkt. 1. Valg af dirigent og stemmetællere.

Claus Toftgaard blev valgt som dirigent.

 

Pkt.2. Formandens beretning om organisationens virksomhed i det forløbne år.

Årsberetning ved fungerende formand Lars Erik Horneman:  

Lad os begynde med at glæde os over, at der i løbet af det forgangne år har vist sig både at være politisk vilje og folkeligt flertal til fortsat udflytning af statslige arbejdspladser.

En del nye kommuner er blevet begunstiget af den sidste runde udflytning, herimellem en del af denne forenings medlemmer, f.eks. Vesthimmerland,  Svendborg og Lolland.  Aalborg, Hjørring, Thisted og Guldborgsund fik lidt flere arbejdspladser, mens Rebild, Skive, Morsø og Syddjurs ikke er på listen over modtagerkommuner endnu.

Kommuner der blev tilført statslige arbejdspladser i sidste runde har håndteret opgavemodtagelsen særdeles godt, især hvad angår hjælp til rekruttering, fysiske faciliteter og velkomstpakker. Modsat det indtryk, der gives i visse medier, kan statslig opgaveløsning sagtens placeres i hele landet. Det samme gælder placering af uddannelsespladser uden for de store universitetsbyer, hvor der er stigende bevågenhed og et første (lille) tiltag.

Det er dog tydeligt, at der mangler en logisk, vidensbaseret og velunderbygget plan for placering af statslige arbejdspladser i hele Danmark. Kritikere har for let ved at betegne det som en politisk drevet fordelingspolitik. Der mangler dokumentation og strategier, der viser at det vil komme hele landet til gode; at det stimulerer videns- og erhvervsudvikling, sikrer et bredere arbejdsmarked og bidrager til civilsamfund og bosætning i de områder, hvor arbejdspladserne placeres. Uden et vidensbaseret grundlag, står mange politikere i den situation, at det du ”ikke kan forklare, kan du ikke forsvare”.  Udflytningen skal være en succes og fysisk placering og samspil med lokal og regional vidensudvikling være båret af velunderbyggede strategier.

Selvom det tager tid at lave denne type analyser og strategier er der ikke nogen undskyldning for regeringen ikke at iværksætte mere solide evaluerings- og analysetiltag. Bare som et eksempel bruger både Storbritannien og Norge langt flere ressourcer forud for beslutningerne, herunder at sikre at en synlig og effektiv ledelse er på plads, når udflytningerne besluttes og skal effektueres. I Danmark fremstår den ledelse, der skal sikre den indre opbakning omkring udflytning ofte selv som modstandere af udflytningen.

Staten i hele Danmark har i det forgangne år forfulgt den strategi, der er givet mandat til fra tidligere årsmøder, nemlig at arbejde for en samling af de tre store organisationer der arbejder med dette område, udover os selv Landdistrikternes Fællesråd og Danmark på Vippen.

Kommunerne har peget på, at et fokuseret samarbejde og samling af ressourcerne ville have større chancer for effekt og samtidigt gøre livet lettere for kommunerne, der for nogens vedkommende har svært ved at håndtere samarbejdet med tre forskellige organisationer.

Vi har derfor påtaget os denne opgave og har i de sidste halvanden år arbejdet på at skabe forudsætningerne for et tættere samarbejde. Udover fælles og bilaterale møder, har vi udviklet fælles pressemeddelelser, forslag til aktiviteter og  kampagner og forslag til kvalitetssikring af udflytningsprocessen.

En af de store problemer for strategien har været, at LDF og Danmark på Vippen hver for sig gerne vil gå sammen med Staten i hele Danmark, men IKKE med hinanden. Vi har deltaget i deres arrangementer hver for sig, såsom høring på Christiansborg og CEVEA konference i SydDanmark og til folkemødet på Bornholm afholdt vi et arrangement med hver af organisationerne.

Vores synlighed i det sidst år har været lille, både på grund af begrænsede ressourcer og på grund af prioriteringen ift. at få de andre organisationer med. Et bestyrelsesmøde i efteråret 2017 blev udsat på grund af formand Peder Chr. Kirkegaards sygdom, så på bestyrelsesmøde i januar blev bestyrelsen enige om at opgive at få alle tre organisationer til at arbejde tæt sammen omkring statslige udflytninger.

Et konkret tiltag fra vores side kom til at tydeliggøre dette. Vi samarbejder med AAU forskergruppen for regional udvikling og ulighed (jf. Morten Balle Henriksens oplæg). Vores ønske er at skabe rammer for at de kan tage fat i en større og langsigtet evaluering af udflytningsprocessen. Et initiativ, som Danmark på Vippen straks støttede, men som LDF ikke ønskede at gå ind i.

Vi foretog derfor et valg og besluttede at arbejde for en fusion med Danmark på Vippen. Vi peger på dem, da de, i samklang med vores værdier, vil arbejde for at skabe en vidensbaseret platform for en permanent placering af Statslige arbejdspladser udenfor hovedstaden og flere uddannelsespladser uden for de fire store byområder.

Danmark på Vippen har 18 medlemskommuner, hvor Staten i hele Danmark har 11. Fratrukket overlap støttes vi af 22 kommuner. Begge parter har en håndfuld erhvervsorganisationer og virksomheder som medlem. Staten i hele Danmark har cirka 200 engagerede personlige medlemmer, mens Danmark på Vippen har 900 støttemedlemmer.

Vores oplæg til dette årsmøde som behandles senere på dagsordenen, vil derfor være at give bestyrelsen mandat til at arbejde for en fusion med Danmark på Vippen, som i bedste fald kan effektueres med et ekstraordinært årsmøde til efteråret og få virkning fra 2019.

 

Pkt. 3.  Indkomne forslag: Bestyrelsens forslag til handlingsplan.

De to punkter var slået sammen, da bestyrelsen havde valgt at fremsende et forslag til de tilmeldte deltagere, som i praksis sætter rammen for foreningens arbejde fremover.

Forslaget er vedlagt som bilag 1, og argumenterer for at foreningen skal søge en fusion med Danmark på Vippen.  Foreningen skal være parat til at opløse sig selv for at indgå i en ny forening.

Forslaget blev enstemmigt vedtaget.

Pkt. 4. Godkendelse af regnskab og budget.

Kurt Bennedsen fra sekretariatet i Erhverv Norddanmark, suppleret af Jens Kruhøffer.

Årets resultat var et lille overskud. Det kommende års budget adskiller sig ikke meget fra det tidligere, men fusionsplanerne med Danmark på Vippen betyder, at der kan ske omprioriteringer i posterne.

Regnskab og budget blev godkendt.

Pkt. 5. Fastsættelse af kontingent for det kommende år.

Uændret kontingent.

Pkt. 6. Valg af medlemmer til bestyrelsen.

På grund af fusionsplanerne, blev der argumenteret for lade den nuværende bestyrelse fortsætte.

Peder Chr. Kirkegård ønskede med baggrund i sin lange sygdomsperiode at overlade formandsposten til den fungerende formand, Lars Hornemann.

De øvrige bestyrelsesmedlemmer modtog genvalg. Ingen øvrige ønskede at stille op. Bestyrelsen ser derfor nu således ud:

 

Lars-Erik Hornemann, nyvalgt formand

Peder Christian Kirkegård

Holger Schou Rasmussen

Claus Toftgård

Michael Bøss

Evald Bundgård

Jette Videnkjær

 

Suppleanter:

Leon Sebbelin

Ulla Margrethe Hansen

Hans Ejner Bertelsen

Bestyrelsen konstituerer sig med næstformand ved først kommende lejlighed efter årsmødet.

 

Pkt. 8.Valg af revisor.

Leif Sondrup blev genvalgt.

 

Pkt. 9. Eventuelt.

Ingen bemærkninger.

 

For referatet:

 Jens Kruhøffer (koordinator).

Claus Toftgaard ( dirigent).

Lars Erik Horneman (valgt formand).